Päättyneet hankkeet

Päättyneiden hankkeiden tuloksia, kuten esimerkiksi syntyneitä uusia yrityksiä ja työpaikkoja mitataan. Tulos voi olla myös uusi verkosto, konsepti tai toimintamalli. Kerromme mielellämme lisää saavutuksista sekä jaamme tietoa toimivista ratkaisuista ja kompastuskivistä.

Alta löydät lueteltuna kuluvalla ohjelmakaudella 2014-2020 päättyneet hankkeet, joissa olemme olleet toteuttajana tai osatoteuttajana.

Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI)

Rahoittajien logot KASKI-hankkeessa.

Yritysten henkilöstön muutosvalmiuksien kasvattaminen sekä yritysjohdon muutos- ja innovaatiojohtamisen osaamisen kehittäminen alueen mikro- ja pk- yrityksissä.

Toimintakausi: 1.3.2020 – 30.8.2023

Hankebudjetti: 520 552 €, josta ESR ja valtion osuus 239 420 €

 

R4H2 – REACTions for Hydrogen (A78152)

Rahoittajien logot.

Vetyekosysteemiverkoston käynnistäminen Pohjois-Pohjanmaalla ja liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen liittyen vetytalouden eri osa-alueisiin.

Toimintakausi: 1.9.2021 – 30.6.2023

Hankebudjetti: 199 560 €, josta EAKR:n ja valtion rahoitusosuus 139 692 €

 

Oulu South Goes Global (A75714)

Rahoittajien logot.

Pohjois-Pohjanmaan (Oulu South) eteläisten seutukuntien näkyvyyden parantaminen sekä kansainvälisten investointien houkuttelu alueelle yhteistyössä.

Toimintakausi: 1.1.2020 – 30.6.2023

Hankebudjetti: 623 064 €, josta EAKR- ja valtion osuus 436 146 €

 

Digitaaliset matkaketjut ja saavutettavuus (DigiMaSa)

Rahoittajan logot hankkeessa.

Digitaalisten matkaketjujen ja saavutettavuuden kehittäminen valtakunnallisen, seudullisen ja paikallisen juna- ja bussiliikenteen verkoston palveluita hyödyntäen sekä joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden suosion kasvattaminen.

Toimintakausi: 1.2.2022 - 31.12.2022

Hankebudjetti: 84 000 €, josta valtion osuus 63 000 € (75 %)

 

Peili (S21794)

Rahoittajan logot hankkeessa.

Työvoiman saatavuuden parantamisen edistäminen, työvoiman liikkuvuuden huomioiminen ja aluemarkkinointi seitsemän kunnan alueella: Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki. Alueellisen HR-verkoston perustaminen. Yhteisen aluemarkkinointisivuston perustaminen powercorner.fi

Toimintakausi: 1.9.2019 – 31.12.2022

Hankebudjetti: 387 414 €, josta ESR:n ja valtion rahoitusosuus 309 928 €

 

Kansainvälinen hankeyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella 51/2021

Rahoittajan logot hankkeessa.

AKKE-hanke kansainvälisen hankerahoituksen kiinnostavuuden ja hyödyntämispotentiaalin kartoittamiseksi Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen yrityksille ja julkiselle sektorille.

Toimintakausi: 17.8.2021.-16.2.2022

Hankebudjetti: 39 416€, josta AKKE-osuus 27 591€

 

Sales is a King (S21322)

Rahoittajien logot Sales is a King -hankkeessa.

Kokonaisvaltainen myyntivalmennusohjelma yritysten sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kaupallisen osaamisen ja myynnillisen kokonaisymmärryksen kehittämiseksi.

Hankkeessa tuotetut koulutusmateriaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja ladattavissa NIHAK:in sivuilla.

Toimintakausi: 1.3.2018 – 30.6.2021

Hankebudjetti: 622 520 €, josta ESR ja valtion osuus 498 008 €

 

Kilpailukyvyn avaimet (A74266)

Rahoittajien logot Kilka-hankkeessa.

Valmistavan teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattaminen toiminnan lukkoja ja pullonkauloja koko toimintaketjusta tunnistamalla ja poistamalla. Kohderyhmänä erityisesti metalli- ja konepajateollisuuden PK-yritykset ja niihin sidoksissa olevat yritykset.

Toimintakausi: 1.9.2018 – 31.5.2021

Hankebudjetti: 519 032 €, josta EAKR:n ja valtion rahoitusosuus 363 321 €

 

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri (A74362)

Rahoittajien logot.

Yksin- ja mikroyrittäjien yritystoiminnan tukeminen uudentyyppisellä mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuudella, yrittäjyysmyönteisen kulttuurin ja yrittäjyyttä tukevien verkostojen kehittäminen sekä sähköisten palvelujen kokeilu, kehittäminen ja tuotteistaminen. Liiketoiminnan kestävän kasvun ja uudistumisen tukeminen.

Toimintakausi: 1.8.2018 – 31.12.2020

Hankebudjetti: 967 081 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 676 960 €

 

Ratkaisumylly (A74162)

Rahoittajien logot.

Kasvuyrityksille suunnattu Ratkaisumylly -kiihdyttämö, jossa asiakkuudet hoidetaan seutukuntarajat ylittävänä yhteistyönä. Ratkaisumyllyssä käsitellään alueen yritysten kehittämis-, suunnittelu- ja testausvaiheessa olevia tilanteita, joissa tiimityöskentelyllä saadaan ongelmatilanteisiin ratkaisu.

Toimintakausi: 1.7.2018 – 30.9.2020

Hankebudjetti: 235 408 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 164 782 €
 

Veden äärellä - Raahen seudun vetovoimaisuuden lisääminen (A73143)

Hankkeen päämääränä on kehittää Raahen kasvuvyöhykkeen matkailutoimialaa sekä toimialan pk-yritysten kasvua ja kehittymistä. Tavoitteena on matkailu- ja palvelualan yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen sekä palvelutarjonnan muotoilu seutukunnallisina paketteina ja markkinointi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Toimintakausi: 1.4.2017 – 30.6.2020

Hankebudjetti: 403 873 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 282 711 €
 

Tuottava rannikkoseutu (S21097)

Pk- ja mikroyritysten strategiatyön ja strategisen johtamisen, johtamisjärjestelmien, projektijohtamisen sekä henkilöstön kehittäminen kansainvälisen kaupan ja suurhankkeiden vaatimusten mukaisesti.

Toimintakausi: 1.11.2017 – 29.2.2020

Hankebudjetti: 283 088 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 226 469 €

 

Luovat ratkaisut (S21035)

Koulutuskokonaisuus luovien alojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamisen edistämiseksi.

Toimintakausi: 1.8.2017 – 31.1.2020

Hankebudjetti: 305 206 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 244 166 €

 

NetXport (A73670)

 

Uusille kansainvälisille markkinoille pyrkiminen yritysyhteistyön avulla. Kumppaneiden löytäminen, koulutus, markkinakartoitukset ja kv-messuille osallistuminen.

Toimintakausi: 1.4.2018 – 30.4.2021 (päättynyt Raahen seudun kehityksen osalta 10/2019)

Hankebudjetti: 340 968 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 248 388 €

 

P-P Verkkopalvelu, kasvuyritysten kumppani (A70588)

Hanke tuottaa informaatiota Fennovoima -hankkeen eri vaiheiden konkreettisesta toteutumisesta ja miten alueen yritykset pääsevät hankkeeseen mukaan sekä toimii yritysverkostojen kartoituksessa, käynnistämisessä ja tutoroinnissa. Hankkeen avulla valmistellaan yritysverkostoille myös mahdollisuuksia ulkoisten rahoituskanavien hyödyntämiseen.

Toimintakausi: 1.1.2015 – 30.9.2018

Hankebudjetti: 718 333 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 509 628 €

 

Puun puolesta (14383)

Puunvalmistusteollisuuden yritysryhmähanke kilpailukyvyn tehostamiseksi ja liikevaihdon kasvun hakemiseksi erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta. Prosessien tehostaminen digitalisoinnin avulla sekä bioenergian käytön lisäämisen tutkiminen.

Toimintakausi: 1.6.2016 – 31.8.2018

Hankebudjetti: 221 598 €, josta osa EU- ja valtion rahoitusta
 

Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus (A70590)

Metalli- ja konepajateollisuuden ja siihen kytkeytyvien pk-yritysten uudistumisen, kilpailukyvyn kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Meripohjolan alueella. Kansainvälisesti merkittävän tukiverkoston rakentaminen kohderyhmäyrityksille.

Toimintakausi: 1.1.2015 – 31.8.2018

Hankebudjetti: 1 825 982 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 1 278 188 €

 

Rajaton (A70145)

Uusien kasvuyritysten saaminen alueelle poistamalla kasvun esteitä sekä ottamalla uusia malleja ja teknologioita käyttöön.

Toimintakausi: 1.1.2015 – 30.6.2018

Hankebudjetti: 1 644 870 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 1 256 256 €

 

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat (A72525)

Hankkeella edistetään Pohjois-Pohjanmaan alueellisten materiaalivirtojen käytön aiempaan tehokkaampaa ja kestävämpää hyödyntämistä. Hankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva luonnonvarojen ja muiden materiaalien käytöstä Pohjois-Pohjanmaalla sekä tunnistaa mahdollisuudet tehostaa resurssien käyttöä, lisätä myönteisiä vaikutuksia elinkeinoihin ja työllisyyteen sekä vähentää luonnonvarojen käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Toimintakausi: 1.2.2017 – 30.6.2018

Hankebudjetti: 116 089 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 81 262 €

 

Hanhikivi -jatkoyhteyshanke (S20389)

Hankkeessa kehitetään ulkomaisen työvoiman vastaanoton palveluita sekä kotouttamistoimenpiteitä poikkihallinnollisesti, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä. Hanke koordinoi palvelukeskuksen toimintoja siten, että rakennustyömaalle saapuvat työntekijät saadaan mahdollisimman hallitusti sekä työmaan hallintajärjestelmiin että viranomaisten lupapalvelujen ja rekistereiden piiriin.

Toimintakausi: 1.5.2015 – 31.12.2017

Hankebudjetti: 472 320 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 330 624 €

 

PK-yritysten kansainvälistymisen askeleet (S20135)

Yritysten henkilökuntien kansainvälistymistaitojen ja osaamisen kehittäminen. Strateginen suunnittelu ja valmistautuminen (analyysit, sopimukset, IPR-suojaus), tietojen, taitojen sekä ymmärryksen lisääminen (fact finding, benchmarking, workshopit ja matchmaking) sekä vertaisoppiminen kohdemarkkinoilla (messuesiintymiset, neuvottelut, kaupankäynnin prosessit).

Toimintakausi: 1.9.2014 – 30.11.2017

Hankebudjetti: 1 114 058 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 995 187 €

 

Ydinosaajat – Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136)

Koulutusorganisaatioiden yhteistyöhanke opetussisältöjen ja toimintatapojen kehittämiseksi suurhankkeiden synnyttämiin uusiin osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Osana hanketta järjestettiin suurhankeosaajavalmennus, joista esitysmateriaali löytyy hankkeen sivuilta.

Toimintakausi: 1.1.2015 – 30.4.2017

Hankebudjetti: 836 900 €, josta EU- ja valtion rahoitusta 712 883 €